Algemene voorwaarden

Cookies

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden op de pagina's van deze website. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website te gebruiken. Analytische cookies helpen ons het gebruik van de website in kaart brengen en verbeteren.   Marketing en advertentiecookies volgen je surfgedrag tussen verschillende websites om een gebruikersprofiel samen te stellen en gerichte advertenties te tonen die bij jouw interesses passen.

Privacyverklaring Natuurpunt afdeling Riemst

Natuurpunt afdeling Riemst hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we helder en transparant informatie geven waarom Natuurpunt afdeling Riemst persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Natuurpunt afdeling Riemst, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit houdt in:

Natuurpunt afdeling Riemst is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, hierover vragen hebt of met ons contact wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens : Natuurpunt afdeling Riemst, Ophemmerstraat 50, 3770 Riemst of natuurpuntriemst@gmail.com.

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Natuurpunt afdeling Riemst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen en opslaan:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie heeft inzage in de gegevens

De inzage in de gegevens wordt zoveel als mogelijk beperkt:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden en dit toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto’s

Op een groot aantal van onze evenementen en activiteiten wordt gefotografeerd. Een aantal van deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op www.natuurpuntriemst.be en zodoende ook in de nieuwsbrief, ten einde deel uit te maken van een reeks sfeerfoto’s. Wenst u niet publiekelijk op zo’n foto voor te komen, gelieve dit ter plaatse te melden aan de fotografen.

Bewaartermijn

Natuurpunt Riemst bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap van de vereniging voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Na het vervallen van het lidmaatschap worden uw gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit houdt wel in, dat u niet langer zal kunnen genieten van de voordelen verbonden aan het lidmaatschap van Natuurpunt afdeling Riemst.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Wij zijn echter vrijwilligers en besteden heel wat van onze tijd aan de werking van Natuurpunt afdeling Riemst. We kunnen niet uitsluiten dat er onbedoeld fouten worden gemaakt - we zijn tenslotte ook maar mensen - én vrijwilligers, wat betekent dat wij ook geen onbeperkte middelen en tijd hebben… en we dit allemaal kosteloos doen. We zouden het bijzonder appreciëren dat ingeval van fout, men niet onmiddellijk gerechtelijke stappen onderneemt.

Wijziging privacyverklaring

Natuurpunt afdeling Riemst kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.
De privacyverklaring werd het laatst aangepast op 23 juni 2020.